Privacyverklaring

Klein Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Klein Antwerpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wijkvereniging Klein Antwerpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met  ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: info@kleinantwerpen.be of het contactformulier gebruiken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Klein Antwerpen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Klein Antwerpen;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschrevene doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier een schriftelijke toestemming geeft.
Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Klein Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij houden deze gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
 • wij testen regelmatig onze maatregelen;
 • voor alle gegevens hebben wij ook een verantwoordelijke en een verwerker aangeduid;
 • onze website gebruikt geen cookies.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.
In dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, vragen wij je daarbij om je adequaat te identificeren, een kopie van je identiteitskaart voldoet hiervoor.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers.

Op onze fotopagina en elders op de website en andere communicatiemiddelen staan ook heel wat foto’s.
Mogelijk sta jij er ook bij! Mocht je daar niet blij mee zijn, contacteer ons en dan verwijderen we de foto.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Klein Antwerpen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


Print pagePDF pageEmail page